Σύμβαση Προσχώρησης


Παίγνιο Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης

Σύμβαση Προσχώρησης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, στα οποία ο Παίκτης μπορεί να συμμετέχει βάσει των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων, προκειμένου να κερδίσει Χρηματικά Έπαθλα.

Οι όροι με κεφαλαία έχουν την έννοια που προβλέπεται στους Κανονισμούς Κρατικών Λαχείων.

 

Άρθρο 1 Συμμετοχή στο Παίγνιο

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. H συμμετοχή στο Παίγνιο του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης γίνεται με την νόμιμη απόκτηση ενός Λαχνού, υπό τον όρο της προγενέστερης ή ταυτόχρονης καταβολής της ονομαστικής αξίας αυτού.
 3. Ο Παίκτης με την αγορά ενός Λαχνού αποδέχεται τους όρους της παρούσας Σύμβασης  
 4. Κάθε Λαχνός παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά στην Κλήρωση για την οποία εκδόθηκε
 5. Η συμμετοχή ενός Παίκτη στο Παίγνιο του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του και συνεπάγεται την εκ μέρους του πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Κρατικών Λαχείων, του Ειδικού Κανονισμού Κρατικού Λαχείου καθώς και των παρόντων όρων συμμετοχής.
 6. Επιστροφή αγορασθέντων Λαχνών δεν γίνεται δεκτή.
 7. Απαγορεύεται η απόκτηση Λαχνών με πίστωση.

 

Άρθρο 2 Διάθεση Λαχνών

 1. ΟΙ Λαχνοί πωλούνται μέσω μόνο των Πωλητών Λιανικής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, που φέρουν τη σήμανση «Σημείο Πώλησης Κρατικών Λαχείων» .  Τα Σημεία Πώλησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.hellenic-lotteries.gr. Λαχνοί που δεν έχουν διατεθεί στον Παίκτη από  το δίκτυο Πωλητών Λιανικής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ δεν είναι έγκυροι.
 2. Τυχόν συμφωνίες προφορικές ή γραπτές μεταξύ των Παικτών και Πωλητών Λιανικής ουδεμία ισχύ έχουν έναντι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ. Της τελευταίας μη ευθυνόμενης για πράξεις ή παραλείψεις τους.
 3. Οι Πωλητές Λιανικής δεν δύναται να συνομολογούν οποιαδήποτε υποχρέωση της Ελληνικά Λαχεία έναντι του Παίκτη.

 

Άρθρο 3 Ακυρότητα  Λαχνών

 1. Κέρδη καταβάλλονται αποκλειστικά σε Εγκύρους Κερδοφόρους Λαχνούς  σύμφωνα με τα κατωτέρω και τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 2. Προκειμένου ένας Λαχνός να πιστοποιηθεί ως Έγκυρος Κερδοφόρος Λαχνός, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Τα στοιχεία του Λαχνού ταυτοποιούνται με τα αντίστοιχα στοιχεία για το συγκεκριμένο Λαχνό που έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα.
  • Δεν έχει καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ακύρωσή του σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης.
  • Ο Λαχνός δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Κανονισμού Κρατικών Λαχείων.
  • Ο Λαχνός δεν είναι κομμένος, αλλοιωμένος, δυσανάγνωστος, διάτρητος, ελαττωματικός, ανασυντεθειμένος ή έχει υποστεί οποιαδήποτε παραποίηση.
  • Ο Λαχνός δεν έχει εξαργυρωθεί.
  • Ο Λαχνός δεν είναι Αδιάθετο Γραμμάτιο.
 3. Άκυρος λαχνός ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ.
 4. Σε κάθε περίπτωση τα καταχωρημένα στο Πληροφορικό Σύστημα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ στοιχεία πλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να πιστοποιηθεί  ένας Λαχνός ως έγκυρος κερδοφόρος υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου.

 

Άρθρο 4 Εκδόσεις - Κληρώσεις

1.  Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης είναι ένα Λαχείο Κλήρωσης που κυκλοφορεί σε έγχαρτη μορφή, σε μία έκδοση κάθε χρόνο η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Σειρές.

2. Το αποτέλεσμα του παιγνίου καθορίζεται από κλήρωση από την οποία αναδεικνύονται οι Κερδοφόροι Λαχνοί.

3. Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης κληρώνεται μια φορά κάθε χρόνο, την τελευταία ημέρα του έτους, με βάση προκαθορισμένο Πρόγραμμα Κληρώσεων και Σύστημα Διανομής Κερδών, όπως αυτά ανακοινώνονται δημόσια.

 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ δύναται για λόγους ανωτέρας βίας να μεταθέτει την ημέρα ή την ώρα της κλήρωσης.Επίσης, σε περίπτωση που αφού έχει αρχίσει η Κλήρωση και πριν ολοκληρωθεί αυτή, συμβεί περιστατικό το οποίο επέφερε ή εύλογα αναμένεται να επιφέρει ουσιώδη δυσμενή αποτελέσματα στην ορθή λειτουργία, στη φήμη ή στη δημόσια εικόνα του Παιγνίου ή/και στα συμφέροντα των Παικτών  η κλήρωση δύναται να διακοπεί και να οριστεί νέα ώρα ή και ημέρα για τη συνέχισή της από το σημείο ακριβώς που διακόπηκε.

Για τα ανωτέρω η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ θα αναρτά στην ιστοσελίδα της σχετική ανακοίνωση.

 

Άρθρο 5 Καταβολή κερδών

 1. Τα Χρηματικά Έπαθλα καταβάλλονται στον κομιστή Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού, βάσει του Πίνακα κερδών της Κλήρωσης, με την ταυτόχρονη επίδειξη του σώματος του Λαχνού. Σε περίπτωση απώλειας του Λαχνού αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
 2. O Κομιστής Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού οφείλει να προσκομίζει στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ κάθε πληροφορία της ταυτότητάς του και αποδεικτικό στοιχείο απαιτηθεί για την είσπραξη του Χρηματικού Επάθλου.
 3. Στη περίπτωση που ο Λαχνός κερδίζει έπαθλα η αξία των οποίων καταβάλλεται, μέσω Τράπεζας, ο Παίκτης υποχρεούται να παραδίδει στο σημείο πώλησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ το σώμα του Λαχνού, προκειμένου να εισπράξει το κέρδος του.
 4. Κατά την καταβολή των Κερδών στον Παίκτη, παρακρατείται άμεσα από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Τυχόν αναγραφή επί του Λαχνού ονόματος ή ονομάτων, σε ένδειξη ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας, ουδεμία ισχύ έχει έναντι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ.
 6. Τα Κέρδη, μετά την αφαίρεση του φόρου που αναλογεί, ανά Έγκυρο Κερδοφόρο Λαχνό, καταβάλλονται μετά την αποκοπή τους στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
 7. Η πληρωμή των κερδών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ. Σε περιπτώσεις μικτών κερδών προ φόρων άνω των 800 ευρώ, ανά Λαχνό, χορηγείται στον Παίκτη εντολή πληρωμής προς τη συνεργαζόμενη Τράπεζα που υποδεικνύει ο Παίκτης. Σε περιπτώσεις μικτών κερδών προ φόρων άνω των 200 ευρώ και έως 800 ευρώ, ανά Λαχνό, μπορεί να χορηγείται στον Παίκτη, εφόσον το ζητήσει, εντολή πληρωμής προς τη συνεργαζόμενη Τράπεζα. Η εντολή πληρωμής συνιστά δόση αντί καταβολής, δεν εκχωρείται περαιτέρω και σε περίπτωση απώλειάς της αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ για αποζημίωση.
 8. Βεβαιώσεις κερδών  χορηγούνται για φορολογικούς σκοπούς, μετά από γραπτό αίτημα του Παίκτη και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ , κατά τους τρείς (3) πρώτους μήνες κάθε επόμενου οικονομικού έτους, για το σύνολο των εντολών πληρωμής της παραπάνω παραγράφου 8,  ρητά αποκλειόμενου οποιοδήποτε άλλου λόγου χορήγησης.
 9. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους μέχρι τη διαπίστωση της εγκυρότητας ενός Λαχνού, με τις διαδικασίες Επαλήθευσης  που εφαρμόζει  ώστε Λαχνός που για οποιονδήποτε λόγο, δεν αναγνωρίζεται αυτόματα από το Πληροφορικό Σύστημα, να μπορεί να αναγνωριστεί ως Έγκυρος Κερδοφόρος Λαχνός ή όχι, κατά περίπτωση.
 10. Οι Έγκυροι Κερδοφόροι Λαχνοί εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της Κλήρωσης.
 11. Σε περίπτωση που η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ απορρίψει αίτημα καταβολής κερδών, ο κάτοχος του Λαχνού μπορεί, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, να υποβάλει έγγραφη καταγγελία προς την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και αποφασίζει σχετικά. Η εμπρόθεσμη υποβολή καταγγελίας διακόπτει την ανωτέρω αναφερόμενη προθεσμία.

 

Άρθρο 6 Απώλεια Λαχνού

 1. Ο Παίκτης υποχρεούται να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς τη φύλαξη του Λαχνού του η της εντολής πληρωμής Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού και φέρει αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που θα υποστεί τυχόν η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, ο ίδιος ή τρίτος από την καταβολή ή μη καταβολή Χρηματικού Επάθλου επί λαχνών που έχουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απολεσθεί, κλαπεί, υπεξαιρεθεί, πλαστογραφηθεί ή αλλοιωθεί.
 2. Σε περίπτωση απώλειας Λαχνού ή/και εντολής πληρωμής, ο Παίκτης  οφείλει να ενημερώσει την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ αμελλητί υποβάλλοντας αμέσως δήλωση απώλειας, καλώντας για σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ που αναγράφονται στο δικτυακό της τόπο και στον Οδηγό του Παιγνίου. Δηλώσεις απώλειας που δεν συνοδεύονται από τα αναγνωριστικά του Λαχνού δεν γίνονται δεκτές. Η δήλωση της απώλειας ισχύει για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ από την καταχώρισή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.
 3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που, κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για είσπραξη του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής του Λαχνού ή και της εντολής πληρωμής. Η αναστολή ισχύει μέχρι την εξακρίβωση του πραγματικού δικαιούχου ή, το ανώτατο, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση προς πληρωμή Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι γενικές δικονομικές διατάξεις περί αναστολής πληρωμής.
 4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ δεν υπέχει καμία ευθύνη σε περίπτωση καλόπιστης καταβολής Χρηματικού Επάθλου από την ίδια ή Πωλητή Λιανικής σε κομιστή Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού ή εντολής πληρωμής.

 

Άρθρο 7  Επικοινωνία – Ενημέρωση Παικτών

 1. Κάθε επικοινωνία προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ στο πλαίσιο της παρούσας θα γίνεται εγγράφως, εκτός και αν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ορίζει διαφορετικά, και θα απευθύνεται αποκλειστικά στην έδρα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ.
 2. Για την πληρέστερη ενημέρωση των Παικτών, περί του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, που διέπει τη διεξαγωγή του Παιγνίου ήτοι Ο Γενικός Κανονισμός Κρατικών Λαχείων, ο Ειδικός Κανονισμός Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης καθώς και ο Οδηγός του Παιγνίου, βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ www.hellenic-lotteries.gr

 

Άρθρο 8 Αποδεικτική ισχύς

 1. Τα καταχωρημένα στο Πληροφορικό Σύστημα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ στοιχεία καθώς και τα βιβλία και στοιχεία αυτής που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ  ως προς τις εγγραφές που διαλαμβάνουν.

 

Άρθρο 9 Τελικές Διατάξεις

 1.  Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, εντός του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της ΕΕΕΠ, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει σχετικά το καταναλωτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας της (www.Hellenic-lotteries.gr).
 2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή ισχύς των υπόλοιπων όρων της Σύμβασης. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ δικαιούται να αναπροσαρμόζει  όρο που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος,  έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, στο μέτρο του δυνατού, το περιεχόμενου του εν λόγω όρου πλησιέστερα προς το αρχικό περιεχόμενό του.
 3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ και των Παικτών, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά την διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, η οποία θα καλύπτει επίσης διαφορές σε σχέση με την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή την λήψη ασφαλιστικών μέτρων.