Προστασία Δεδομένων Παικτών Εθνικών

Προστασία Δεδομένων Παικτών Εθνικών

Η εταιρία μας, με την επωνυμία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΕΛ Α.Ε»), είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως Φορέας Εκμετάλλευσης του παιγνίου Εθνικού Λαχείου (στο εξής και χάριν συντομίας: το «Εθνικό Λαχείο»).

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία προστατευμένα ανά πάσα στιγμή με την εφαρμογή τελευταίων τεχνολογιών και συνεχών ελέγχων.

Η παρούσα ενημέρωση έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματά σας, σε συμμόρφωση της ΕΛ Α.Ε. με τον Νόμο 2472/1997 καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».  

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Στο πλαίσιο της αγοράς λαχνών του Εθνικού Λαχείου, οι παίκτες ενθαρρύνονται να παράσχουν τα προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να απολαμβάνουν πλεονεκτήματα που παρέχονται στην περίπτωση αυτή, ιδίως κατά την Ανανέωση του Λαχνού ή/και τυχόν απώλεια Λαχνού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 17 αντίστοιχα της Απόφασης ΕΕΠΠ υπ’ αριθμ.103/9/25.4.2014 «Ειδικός Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου». Κατά την αγορά του Εθνικού Λαχείου και εφόσον επιλέξετε να δηλώσετε τα στοιχεία σας, η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω των Πρακτόρων και πωλητών λιανικής. Συγκεκριμένα, δύναται να συλλέξει τα εξής στοιχεία σας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλέφωνο.
 • Αριθμό Λαχνού που προμηθεύεστε

Περαιτέρω, σε περίπτωση που προσκομίζετε Έγκυρο Κερδοφόρο Λαχνό προς εξαργύρωση και η καταβολή του κέρδους γίνεται μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. θα συλλέξει τα στοιχεία που εκάστοτε ορίζονται ως απαραίτητα για την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΕΛ Α.Ε. από τους Παίκτες μέσω των Πρακτόρων και πωλητών λιανικής θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ΕΛ Α.Ε. και στους διακομιστές της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η νόμιμη βάση καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:

 1. Επεξεργασίες απαραίτητες για την εκτέλεση των όρων της μεταξύ μας σύμβασης και εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:
 • Για την καταβολή κερδών σε περίπτωση που ο παίκτης προσκομίζει Έγκυρο Κερδοφόρο Λαχνό το ποσό του οποίου καταβάλλεται μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
 • Για την Ανανέωση του Λαχνού που έχετε προμηθευτεί, εφόσον υποβάλετε σχετικό αίτημα, ώστε να λάβετε νέο Λαχνό που να φέρει τον αυτό αριθμό και να ισχύει για συμμετέχετε και στην επόμενη κλήρωση μιας έκδοσης
 • Για τη διαχείριση δηλώσεων απώλειας Γραμματίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του Παιγνίου του Εθνικού Λαχείου.
 1. Επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:
 • Για τη συμμόρφωση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. με τις διατάξεις της Απόφασης ΕΕΠΠ υπ’ αριθμ.103/9/25.4.2014 «Ειδικός Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου» και συγκεκριμένα το άρθρο 6.8. σχετικά με την καταχώριση των στοιχείων σας κατά την αγορά των λαχνών από τον Πράκτορα για λογαριασμό της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και για την τήρηση του Αρχείων που προβλέπονται στο Άρθρο 18 της ανωτέρω Απόφασης
 • Για τη συμμόρφωσή μας με νόμιμες υποχρεώσεις που υπέχουμε ως πάροχος υπηρεσιών τυχερών παιγνίων (Κανονισμοί Ε.Ε.Ε.Π., νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, Νομοθεσία περί καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)
 1. Επεξεργασίες απαραίτητες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, ειδικότερα:
 • Για τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων σχετικά με τη συμμετοχή παικτών στο παίγνιο του Εθνικού Λαχείου που μας βοηθούν στη βελτίωση των παιγνίων και της διαχείρισης των ενεργειών εμπορικής τους διάθεσης και προώθησης, καθώς και στην εξυπηρέτηση των παικτών.
 • Για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων ως προς τις καταρτισθείσες συναλλαγές μέσω της επεξεργασίας καταγεγραμμένων στοιχείων των παικτών.
 1. Επεξεργασίες που βασίζονται στη δική σας, ειδική συγκατάθεση, που παρέχεται με επιλογή του σχετικού πεδίου κατά τη δήλωση των στοιχείων σας ή μεταγενέστερα. Εάν το επιθυμείτε, η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και θα επικοινωνεί μαζί σας για να σας ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα των κληρώσεων, το χρόνο της επόμενης ανανέωσης, τις ημερομηνίες των κληρώσεων και άλλες πληροφορίες που ενδιαφέρουν του παίκτες του Εθνικού Λαχείου.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ή τις λοιπές επεξεργασίες που περιγράφονται υπό τα στοιχεία i-iii.

Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΕΛ Α.Ε. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι και τρίτα μέρη (εξωτερικοί συνεργάτες όπως πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου ή πάροχοι πληροφοριακών συστημάτων στα οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα), καθώς και οι Πράκτορες στους οποίους δηλώνετε τα στοιχεία σας και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της ΕΛ Α.Ε., στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών μας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Τέλος, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σου στις αρμόδιες διοικητικές αρχές  στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στους λαχνούς που προμηθευτήκατε ή/και τα κέρδη σας θα διατηρούνται για δέκα (10) έτη από το χρόνο κατάρτισής τους και σε κάθε περίπτωση για πέντε (5) έτη από τη λήξη της πελατειακής σχέσης.

Τα Δικαιώματά Σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή  να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ΕΛ Α.Ε. εγγράφως με ηλεκτρονικά μέσα. Το αίτημα θα απαντηθεί εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του από την ΕΛ και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών, αν η περιπλοκότητα του αιτήματός σας ή γενικά ο αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνονται, το απαιτεί.

Τέλος, υποχρεούστε να ενημερώνετε έγκαιρα την ΕΛ. Α.Ε. για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγγραφή σας ως παίκτης του Εθνικού Λαχείου.

Αποποίηση

Το παίγνιο του Εθνικού Λαχείου δεν απευθύνετε σε άτομα μικρότερα από δέκα οκτώ (18) ετών. Οποιοδήποτε άτομο παρέχει τα στοιχεία του σε εμάς για την συμμετοχή στο παίγνιο του Εθνικού Λαχείου δηλώνει ότι είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές εκτός του ελέγχου μας.

Η παρούσα Ενημέρωση ενδέχεται να τροποποιείται. Θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε σχετικώς για κάθε τροποποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση σας καλούμε να επισκέπτεσθε σε τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα μας, όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η εκάστοτε ισχύουσα Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα.

Οι Δεσμεύσεις Μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων, καθώς και εάν  διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: dpo@opap.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628  | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

dynamic-ethniko-draw-banner-portlet

Promo Area Ethniko